www.rezaasghari.com

اسلایدر

لیست محصولات

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

نام محصول : جرثقیل دستی ویتال پنج تن

ساخت کشور :ژاپن

قیمت :? تومان

نام محصول : جرثقیل دستی ویتال سه تن

ساخت کشور :ژاپن

قیمت :? تومان

نام محصول :جرثقیل دستی ویتال دو تن

ساخت کشور :ژاپن

قیمت :? تومان

نام محصول : جرثقیل دستی ویتال یک تن

ساخت کشور :ژاپن

قیمت :? تومان

نام محصول : جرثقیل یک تن اچ اس زی

ساخت کشور :چین

قیمت :? تومان

نام محصول : جرثقیل سه تن طرح ایبل

ساخت کشور :چین

قیمت :? تومان

نام محصول : جرثقیل دو تن طرح ایبل

ساخت کشور :چین

قیمت :? تومان

نام محصول : جرثقیل یک تن طرح ایبل

ساخت کشور :چین

قیمت :? تومان

نام محصول : جرثقیل پنج تن اچ اس زی 

ساخت کشور :چین

قیمت :? تومان

نام محصول : جرثقیل سه تن اچ اس زی

ساخت کشور :چین

قیمت :? تومان

نام محصول : جرثقیل دو تن اچ اس زی

ساخت کشور :چین

قیمت :? تومان

نام محصول : جرثقیل یک ونیم تن اچ اس زی

ساخت کشور :چین

قیمت :? تومان

پولیفت های ویتال

نام محصول : پولیف نه تن ویتال

ساخت کشور :ژاپن

قیمت :? تومان

نام محصول : پولیف شش تن ویتال

ساخت کشور :ژاپن

قیمت :? تومان

نام محصول : پولیف سه تن ویتال

ساخت کشور :ژاپن

قیمت :? تومان

نام محصول : پولیف ویتال یک و شش تن

ساخت کشور :ژاپن

قیمت :? تومان

نام محصول : پولیف های متفرقه

ساخت کشور :آچین

قیمت :? تومان

نام محصول : پولیف سه تن الفانت

ساخت کشور :کره جنوبی

قیمت :? تومان

نام محصول : ریل سه تن کیتو

ساخت کشور :ژاپن

قیمت :؟ تومان

نام محصول : ریل دو تن کیتو

ساخت کشور :ژاپن

قیمت :؟ تومان

در این بخش تسمه های حمل بار که از الیاف نایلونی یا پلی استر ساخته می شوند مورد بررسی قرار می گیرند. الیاف نایلونی در برابر بسیاری از مواد قلیایی مقاوم بوده و بیشتر کاربرد دارند٬ در حالی که مواد پلی استر در برابر مواد اسیدی مقاوم بوده و در شرایط خاصی به کار برده می شوند. این گونه تجهیزات توسط دستگاه های بافنده ی صنعتی تولید می شوند. روش دوخت پیوسته٬ تنها روش مورد قبول برای ساخت تسمه های حمل بار در بسیاری از استاندارد های معتبر عنوان شده است. معمولا برای جلوگیری از سایش٬ محافظت در برابر ذرات و مواد خارجی٬ افزایش ضریب اصطکاک و محافظت در برابر ذرات و مواد خارجی٬ افزایش ضریب اصطکاک و محافظت تسمه حمل بار در برابر نور خورشید٬ از مواد مناسب پلیمری برای پوشاندن الیاف آن استفاده می شود. حداقل فاکتور طراحی در این گونه تجهیزات٬ 5 است. در این بخش تسمه های حمل بار که از الیاف نایلونی یا پلی استر ساخته می شوند مورد بررسی قرار می گیرند. الیاف نایلونی در برابر بسیاری از مواد قلیایی مقاوم بوده و بیشتر کاربرد دارند٬ در حالی که مواد پلی استر در برابر مواد اسیدی مقاوم بوده و در شرایط خاصی به کار برده می شوند. این گونه تجهیزات توسط دستگاه های بافنده ی صنعتی تولید می شوند. روش دوخت پیوسته٬ تنها روش مورد قبول برای ساخت تسمه های حمل بار در بسیاری از استاندارد های معتبر عنوان شده است. معمولا برای جلوگیری از سایش٬ محافظت در برابر ذرات و مواد خارجی٬ افزایش ضریب اصطکاک و محافظت در برابر ذرات و مواد خارجی٬ افزایش ضریب اصطکاک و محافظت تسمه حمل بار در برابر نور خورشید٬ از مواد مناسب پلیمری برای پوشاندن الیاف آن استفاده می شود. حداقل فاکتور طراحی در این گونه تجهیزات٬ 5 است. در این بخش تسمه های حمل بار که از الیاف نایلونی یا پلی استر ساخته می شوند مورد بررسی قرار می گیرند. الیاف نایلونی در برابر بسیاری از مواد قلیایی مقاوم بوده و بیشتر کاربرد دارند٬ در حالی که مواد پلی استر در برابر مواد اسیدی مقاوم بوده و در شرایط خاصی به کار برده می شوند. این گونه تجهیزات توسط دستگاه های بافنده ی صنعتی تولید می شوند. روش دوخت پیوسته٬ تنها روش مورد قبول برای ساخت تسمه های حمل بار در بسیاری از استاندارد های معتبر عنوان شده است. معمولا برای جلوگیری از سایش٬ محافظت در برابر ذرات و مواد خارجی٬ افزایش ضریب اصطکاک و محافظت در برابر ذرات و مواد خارجی٬ افزایش ضریب اصطکاک و محافظت تسمه حمل بار در برابر نور خورشید٬ از مواد مناسب پلیمری برای پوشاندن الیاف آن استفاده می شود. حداقل فاکتور طراحی در این گونه تجهیزات٬ 5 است. در این بخش تسمه های حمل بار که از الیاف نایلونی یا پلی استر ساخته می شوند مورد بررسی قرار می گیرند. الیاف نایلونی در برابر بسیاری از مواد قلیایی مقاوم بوده و بیشتر کاربرد دارند٬ در حالی که مواد پلی استر در برابر مواد اسیدی مقاوم بوده و در شرایط خاصی به کار برده می شوند. این گونه تجهیزات توسط دستگاه های بافنده ی صنعتی تولید می شوند. روش دوخت پیوسته٬ تنها روش مورد قبول برای ساخت تسمه های حمل بار در بسیاری از استاندارد های معتبر عنوان شده است. معمولا برای جلوگیری از سایش٬ محافظت در برابر ذرات و مواد خارجی٬ افزایش ضریب اصطکاک و محافظت در برابر ذرات و مواد خارجی٬ افزایش ضریب اصطکاک و محافظت تسمه حمل بار در برابر نور خورشید٬ از مواد مناسب پلیمری برای پوشاندن الیاف آن استفاده می شود. حداقل فاکتور طراحی در این گونه تجهیزات٬ 5 است.

نام محصول : تسمه عرض هشت طول پنج متر اخشان

ساخت کشور :ایران

قیمت :? تومان

نام محصول : تسمه عرض هشت طول چهار متر اخشان

ساخت کشور :ایران

قیمت :? تومان

نام محصول : تسمه عرض هشت طول سه متر اخشان

ساخت کشور :ایران

قیمت :? تومان

نام محصول : تسمه عرض هشت طول دو متر اخشان

ساخت کشور :ایران

قیمت :? تومان

در این بخش تسمه های حمل بار که از الیاف نایلونی یا پلی استر ساخته می شوند مورد بررسی قرار می گیرند. الیاف نایلونی در برابر بسیاری از مواد قلیایی مقاوم بوده و بیشتر کاربرد دارند٬ در حالی که مواد پلی استر در برابر مواد اسیدی مقاوم بوده و در شرایط خاصی به کار برده می شوند. این گونه تجهیزات توسط دستگاه های بافنده ی صنعتی تولید می شوند. روش دوخت پیوسته٬ تنها روش مورد قبول برای ساخت تسمه های حمل بار در بسیاری از استاندارد های معتبر عنوان شده است. معمولا برای جلوگیری از سایش٬ محافظت در برابر ذرات و مواد خارجی٬ افزایش ضریب اصطکاک و محافظت در برابر ذرات و مواد خارجی٬ افزایش ضریب اصطکاک و محافظت تسمه حمل بار در برابر نور خورشید٬ از مواد مناسب پلیمری برای پوشاندن الیاف آن استفاده می شود. حداقل فاکتور طراحی در این گونه تجهیزات٬ 5 است. در این بخش تسمه های حمل بار که از الیاف نایلونی یا پلی استر ساخته می شوند مورد بررسی قرار می گیرند. الیاف نایلونی در برابر بسیاری از مواد قلیایی مقاوم بوده و بیشتر کاربرد دارند٬ در حالی که مواد پلی استر در برابر مواد اسیدی مقاوم بوده و در شرایط خاصی به کار برده می شوند. این گونه تجهیزات توسط دستگاه های بافنده ی صنعتی تولید می شوند. روش دوخت پیوسته٬ تنها روش مورد قبول برای ساخت تسمه های حمل بار در بسیاری از استاندارد های معتبر عنوان شده است. معمولا برای جلوگیری از سایش٬ محافظت در برابر ذرات و مواد خارجی٬ افزایش ضریب اصطکاک و محافظت در برابر ذرات و مواد خارجی٬ افزایش ضریب اصطکاک و محافظت تسمه حمل بار در برابر نور خورشید٬ از مواد مناسب پلیمری برای پوشاندن الیاف آن استفاده می شود. حداقل فاکتور طراحی در این گونه تجهیزات٬ 5 است. در این بخش تسمه های حمل بار که از الیاف نایلونی یا پلی استر ساخته می شوند مورد بررسی قرار می گیرند. الیاف نایلونی در برابر بسیاری از مواد قلیایی مقاوم بوده و بیشتر کاربرد دارند٬ در حالی که مواد پلی استر در برابر مواد اسیدی مقاوم بوده و در شرایط خاصی به کار برده می شوند. این گونه تجهیزات توسط دستگاه های بافنده ی صنعتی تولید می شوند. روش دوخت پیوسته٬ تنها روش مورد قبول برای ساخت تسمه های حمل بار در بسیاری از استاندارد های معتبر عنوان شده است. معمولا برای جلوگیری از سایش٬ محافظت در برابر ذرات و مواد خارجی٬ افزایش ضریب اصطکاک و محافظت در برابر ذرات و مواد خارجی٬ افزایش ضریب اصطکاک و محافظت تسمه حمل بار در برابر نور خورشید٬ از مواد مناسب پلیمری برای پوشاندن الیاف آن استفاده می شود. حداقل فاکتور طراحی در این گونه تجهیزات٬ 5 است. در این بخش تسمه های حمل بار که از الیاف نایلونی یا پلی استر ساخته می شوند مورد بررسی قرار می گیرند. الیاف نایلونی در برابر بسیاری از مواد قلیایی مقاوم بوده و بیشتر کاربرد دارند٬ در حالی که مواد پلی استر در برابر مواد اسیدی مقاوم بوده و در شرایط خاصی به کار برده می شوند. این گونه تجهیزات توسط دستگاه های بافنده ی صنعتی تولید می شوند. روش دوخت پیوسته٬ تنها روش مورد قبول برای ساخت تسمه های حمل بار در بسیاری از استاندارد های معتبر عنوان شده است. معمولا برای جلوگیری از سایش٬ محافظت در برابر ذرات و مواد خارجی٬ افزایش ضریب اصطکاک و محافظت در برابر ذرات و مواد خارجی٬ افزایش ضریب اصطکاک و محافظت تسمه حمل بار در برابر نور خورشید٬ از مواد مناسب پلیمری برای پوشاندن الیاف آن استفاده می شود. حداقل فاکتور طراحی در این گونه تجهیزات٬ 5 است.

نام محصول : تسمه عرض هشت طول نه متر اخشان

ساخت کشور :ایران

قیمت :? تومان

نام محصول : تسمه عرض هشت طول هشت متر اخشان

ساخت کشور :ایران

قیمت :? تومان

نام محصول : تسمه عرض هشت طول هفت متر اخشان

ساخت کشور :ایران

قیمت :? تومان

نام محصول : تسمه عرض هشت طول شش متر اخشان

ساخت کشور :ایران

قیمت :? تومان

تسمه جغجغه برای مهار بار روی وانت تریلر و کامیون مورد استفاده قرار می گیرد. تسمه جغجغه برای مهار بار روی وانت تریلر و کامیون مورد استفاده قرار می گیرد. در این بخش تسمه های حمل بار که از الیاف نایلونی یا پلی استر ساخته می شوند مورد بررسی قرار می گیرند. الیاف نایلونی در برابر بسیاری از مواد قلیایی مقاوم بوده و بیشتر کاربرد دارند٬ در حالی که مواد پلی استر در برابر مواد اسیدی مقاوم بوده و در شرایط خاصی به کار برده می شوند. این گونه تجهیزات توسط دستگاه های بافنده ی صنعتی تولید می شوند. روش دوخت پیوسته٬ تنها روش مورد قبول برای ساخت تسمه های حمل بار در بسیاری از استاندارد های معتبر عنوان شده است. معمولا برای جلوگیری از سایش٬ محافظت در برابر ذرات و مواد خارجی٬ افزایش ضریب اصطکاک و محافظت در برابر ذرات و مواد خارجی٬ افزایش ضریب اصطکاک و محافظت تسمه حمل بار در برابر نور خورشید٬ از مواد مناسب پلیمری برای پوشاندن الیاف آن استفاده می شود. حداقل فاکتور طراحی در این گونه تجهیزات٬ 5 است. در این بخش تسمه های حمل بار که از الیاف نایلونی یا پلی استر ساخته می شوند مورد بررسی قرار می گیرند. الیاف نایلونی در برابر بسیاری از مواد قلیایی مقاوم بوده و بیشتر کاربرد دارند٬ در حالی که مواد پلی استر در برابر مواد اسیدی مقاوم بوده و در شرایط خاصی به کار برده می شوند. این گونه تجهیزات توسط دستگاه های بافنده ی صنعتی تولید می شوند. روش دوخت پیوسته٬ تنها روش مورد قبول برای ساخت تسمه های حمل بار در بسیاری از استاندارد های معتبر عنوان شده است. معمولا برای جلوگیری از سایش٬ محافظت در برابر ذرات و مواد خارجی٬ افزایش ضریب اصطکاک و محافظت در برابر ذرات و مواد خارجی٬ افزایش ضریب اصطکاک و محافظت تسمه حمل بار در برابر نور خورشید٬ از مواد مناسب پلیمری برای پوشاندن الیاف آن استفاده می شود. حداقل فاکتور طراحی در این گونه تجهیزات٬ 5 است.

نام محصول : تسمه جغجغه یک تن

ساخت کشور :چین

قیمت :? تومان

نام محصول : تسمه جغجغه یک تن

ساخت کشور :چین

قیمت :? تومان

نام محصول : تسمه عرض هشت طول یازده متر اخشان

ساخت کشور :ایران

قیمت :? تومان

نام محصول : تسمه عرض هشت طول ده متر اخشان

ساخت کشور :ایران

قیمت :? تومان

کلمه shackles در لغت نامه به غل و زنجیر و قید و بند معنی شده است و با توجه به اینکه در صنایع مختلف با نام شگل معروف است ما نیز با همان نام شگل مورد بررسی قرار خواهیم داد. شگل٬ حلقه اتصالی قابل حملی است که برای اتصال تجهیزات و قطعات مختلف باربرداری استفاده می شود. مثلا برای اتصال سیم بکسل٬ زنجیر٬ قلاب جرثقیل و ...به بار٬ از شگل استفاده می شود. شگل ها به طور کلی به دو شکل نعل اسبی(خمیده) یا دی (یو) شکل ساخته می شود. تقریبا همه انواع شگل ها از نوعی میله فولادی آهنگری شده ی خمیده شکل که دو عدد چشمی و یک پین دارد٬ تشکیل شده اند و از فلز منگنز هم در ساختمان شگل استفاده می شود. به عبارت دیگر شگل٬ نوعی اتصال محکم و خمیده بوده که حلقه بسته ای را تشکیل می دهد. بدنه شگل از فولاد یک پارچه آهنگری شده٬ بدون انجام هیچگونه جوشکاری ساخته می شود. پین از میله های فولادی آهنگری و ماشین کاری شده ساخته می شود. سپس عملیات حرارتی روی شگل ها انجام می شود. کلمه shackles در لغت نامه به غل و زنجیر و قید و بند معنی شده است و با توجه به اینکه در صنایع مختلف با نام شگل معروف است ما نیز با همان نام شگل مورد بررسی قرار خواهیم داد. شگل٬ حلقه اتصالی قابل حملی است که برای اتصال تجهیزات و قطعات مختلف باربرداری استفاده می شود. مثلا برای اتصال سیم بکسل٬ زنجیر٬ قلاب جرثقیل و ...به بار٬ از شگل استفاده می شود. شگل ها به طور کلی به دو شکل نعل اسبی(خمیده) یا دی (یو) شکل ساخته می شود. تقریبا همه انواع شگل ها از نوعی میله فولادی آهنگری شده ی خمیده شکل که دو عدد چشمی و یک پین دارد٬ تشکیل شده اند و از فلز منگنز هم در ساختمان شگل استفاده می شود. به عبارت دیگر شگل٬ نوعی اتصال محکم و خمیده بوده که حلقه بسته ای را تشکیل می دهد. بدنه شگل از فولاد یک پارچه آهنگری شده٬ بدون انجام هیچگونه جوشکاری ساخته می شود. پین از میله های فولادی آهنگری و ماشین کاری شده ساخته می شود. سپس عملیات حرارتی روی شگل ها انجام می شود. کلمه shackles در لغت نامه به غل و زنجیر و قید و بند معنی شده است و با توجه به اینکه در صنایع مختلف با نام شگل معروف است ما نیز با همان نام شگل مورد بررسی قرار خواهیم داد. شگل٬ حلقه اتصالی قابل حملی است که برای اتصال تجهیزات و قطعات مختلف باربرداری استفاده می شود. مثلا برای اتصال سیم بکسل٬ زنجیر٬ قلاب جرثقیل و ...به بار٬ از شگل استفاده می شود. شگل ها به طور کلی به دو شکل نعل اسبی(خمیده) یا دی (یو) شکل ساخته می شود. تقریبا همه انواع شگل ها از نوعی میله فولادی آهنگری شده ی خمیده شکل که دو عدد چشمی و یک پین دارد٬ تشکیل شده اند و از فلز منگنز هم در ساختمان شگل استفاده می شود. به عبارت دیگر شگل٬ نوعی اتصال محکم و خمیده بوده که حلقه بسته ای را تشکیل می دهد. بدنه شگل از فولاد یک پارچه آهنگری شده٬ بدون انجام هیچگونه جوشکاری ساخته می شود. پین از میله های فولادی آهنگری و ماشین کاری شده ساخته می شود. سپس عملیات حرارتی روی شگل ها انجام می شود. کلمه shackles در لغت نامه به غل و زنجیر و قید و بند معنی شده است و با توجه به اینکه در صنایع مختلف با نام شگل معروف است ما نیز با همان نام شگل مورد بررسی قرار خواهیم داد. شگل٬ حلقه اتصالی قابل حملی است که برای اتصال تجهیزات و قطعات مختلف باربرداری استفاده می شود. مثلا برای اتصال سیم بکسل٬ زنجیر٬ قلاب جرثقیل و ...به بار٬ از شگل استفاده می شود. شگل ها به طور کلی به دو شکل نعل اسبی(خمیده) یا دی (یو) شکل ساخته می شود. تقریبا همه انواع شگل ها از نوعی میله فولادی آهنگری شده ی خمیده شکل که دو عدد چشمی و یک پین دارد٬ تشکیل شده اند و از فلز منگنز هم در ساختمان شگل استفاده می شود. به عبارت دیگر شگل٬ نوعی اتصال محکم و خمیده بوده که حلقه بسته ای را تشکیل می دهد. بدنه شگل از فولاد یک پارچه آهنگری شده٬ بدون انجام هیچگونه جوشکاری ساخته می شود. پین از میله های فولادی آهنگری و ماشین کاری شده ساخته می شود. سپس عملیات حرارتی روی شگل ها انجام می شود.

نام محصول : شگل یک تن

ساخت کشور :چین

قیمت :? تومان

نام محصول : شگل ششصد کیلو

ساخت کشور :چین

قیمت :? تومان

نام محصول : شگل چهار صد کیلو

ساخت کشور :چین

قیمت :? تومان

نام محصول : شگل دویست کیلو

ساخت کشور :چین

قیمت :? تومان

کلمه shackles در لغت نامه به غل و زنجیر و قید و بند معنی شده است و با توجه به اینکه در صنایع مختلف با نام شگل معروف است ما نیز با همان نام شگل مورد بررسی قرار خواهیم داد. شگل٬ حلقه اتصالی قابل حملی است که برای اتصال تجهیزات و قطعات مختلف باربرداری استفاده می شود. مثلا برای اتصال سیم بکسل٬ زنجیر٬ قلاب جرثقیل و ...به بار٬ از شگل استفاده می شود. شگل ها به طور کلی به دو شکل نعل اسبی(خمیده) یا دی (یو) شکل ساخته می شود. تقریبا همه انواع شگل ها از نوعی میله فولادی آهنگری شده ی خمیده شکل که دو عدد چشمی و یک پین دارد٬ تشکیل شده اند و از فلز منگنز هم در ساختمان شگل استفاده می شود. به عبارت دیگر شگل٬ نوعی اتصال محکم و خمیده بوده که حلقه بسته ای را تشکیل می دهد. بدنه شگل از فولاد یک پارچه آهنگری شده٬ بدون انجام هیچگونه جوشکاری ساخته می شود. پین از میله های فولادی آهنگری و ماشین کاری شده ساخته می شود. سپس عملیات حرارتی روی شگل ها انجام می شود. کلمه shackles در لغت نامه به غل و زنجیر و قید و بند معنی شده است و با توجه به اینکه در صنایع مختلف با نام شگل معروف است ما نیز با همان نام شگل مورد بررسی قرار خواهیم داد. شگل٬ حلقه اتصالی قابل حملی است که برای اتصال تجهیزات و قطعات مختلف باربرداری استفاده می شود. مثلا برای اتصال سیم بکسل٬ زنجیر٬ قلاب جرثقیل و ...به بار٬ از شگل استفاده می شود. شگل ها به طور کلی به دو شکل نعل اسبی(خمیده) یا دی (یو) شکل ساخته می شود. تقریبا همه انواع شگل ها از نوعی میله فولادی آهنگری شده ی خمیده شکل که دو عدد چشمی و یک پین دارد٬ تشکیل شده اند و از فلز منگنز هم در ساختمان شگل استفاده می شود. به عبارت دیگر شگل٬ نوعی اتصال محکم و خمیده بوده که حلقه بسته ای را تشکیل می دهد. بدنه شگل از فولاد یک پارچه آهنگری شده٬ بدون انجام هیچگونه جوشکاری ساخته می شود. پین از میله های فولادی آهنگری و ماشین کاری شده ساخته می شود. سپس عملیات حرارتی روی شگل ها انجام می شود. کلمه shackles در لغت نامه به غل و زنجیر و قید و بند معنی شده است و با توجه به اینکه در صنایع مختلف با نام شگل معروف است ما نیز با همان نام شگل مورد بررسی قرار خواهیم داد. شگل٬ حلقه اتصالی قابل حملی است که برای اتصال تجهیزات و قطعات مختلف باربرداری استفاده می شود. مثلا برای اتصال سیم بکسل٬ زنجیر٬ قلاب جرثقیل و ...به بار٬ از شگل استفاده می شود. شگل ها به طور کلی به دو شکل نعل اسبی(خمیده) یا دی (یو) شکل ساخته می شود. تقریبا همه انواع شگل ها از نوعی میله فولادی آهنگری شده ی خمیده شکل که دو عدد چشمی و یک پین دارد٬ تشکیل شده اند و از فلز منگنز هم در ساختمان شگل استفاده می شود. به عبارت دیگر شگل٬ نوعی اتصال محکم و خمیده بوده که حلقه بسته ای را تشکیل می دهد. بدنه شگل از فولاد یک پارچه آهنگری شده٬ بدون انجام هیچگونه جوشکاری ساخته می شود. پین از میله های فولادی آهنگری و ماشین کاری شده ساخته می شود. سپس عملیات حرارتی روی شگل ها انجام می شود. کلمه shackles در لغت نامه به غل و زنجیر و قید و بند معنی شده است و با توجه به اینکه در صنایع مختلف با نام شگل معروف است ما نیز با همان نام شگل مورد بررسی قرار خواهیم داد. شگل٬ حلقه اتصالی قابل حملی است که برای اتصال تجهیزات و قطعات مختلف باربرداری استفاده می شود. مثلا برای اتصال سیم بکسل٬ زنجیر٬ قلاب جرثقیل و ...به بار٬ از شگل استفاده می شود. شگل ها به طور کلی به دو شکل نعل اسبی(خمیده) یا دی (یو) شکل ساخته می شود. تقریبا همه انواع شگل ها از نوعی میله فولادی آهنگری شده ی خمیده شکل که دو عدد چشمی و یک پین دارد٬ تشکیل شده اند و از فلز منگنز هم در ساختمان شگل استفاده می شود. به عبارت دیگر شگل٬ نوعی اتصال محکم و خمیده بوده که حلقه بسته ای را تشکیل می دهد. بدنه شگل از فولاد یک پارچه آهنگری شده٬ بدون انجام هیچگونه جوشکاری ساخته می شود. پین از میله های فولادی آهنگری و ماشین کاری شده ساخته می شود. سپس عملیات حرارتی روی شگل ها انجام می شود.

نام محصول :شگل سه و نیم تن

ساخت کشور :آلمان

قیمت :? تومان

نام محصول : شگل چهار تن

ساخت کشور :چین

قیمت :? تومان

نام محصول : شگل سه تن

ساخت کشور :چین

قیمت :? تومان

نام محصول : شگل دو تن

ساخت کشور :چین

قیمت :? تومان

کلمه shackles در لغت نامه به غل و زنجیر و قید و بند معنی شده است و با توجه به اینکه در صنایع مختلف با نام شگل معروف است ما نیز با همان نام شگل مورد بررسی قرار خواهیم داد. شگل٬ حلقه اتصالی قابل حملی است که برای اتصال تجهیزات و قطعات مختلف باربرداری استفاده می شود. مثلا برای اتصال سیم بکسل٬ زنجیر٬ قلاب جرثقیل و ...به بار٬ از شگل استفاده می شود. شگل ها به طور کلی به دو شکل نعل اسبی(خمیده) یا دی (یو) شکل ساخته می شود. تقریبا همه انواع شگل ها از نوعی میله فولادی آهنگری شده ی خمیده شکل که دو عدد چشمی و یک پین دارد٬ تشکیل شده اند و از فلز منگنز هم در ساختمان شگل استفاده می شود. به عبارت دیگر شگل٬ نوعی اتصال محکم و خمیده بوده که حلقه بسته ای را تشکیل می دهد. بدنه شگل از فولاد یک پارچه آهنگری شده٬ بدون انجام هیچگونه جوشکاری ساخته می شود. پین از میله های فولادی آهنگری و ماشین کاری شده ساخته می شود. سپس عملیات حرارتی روی شگل ها انجام می شود. کلمه shackles در لغت نامه به غل و زنجیر و قید و بند معنی شده است و با توجه به اینکه در صنایع مختلف با نام شگل معروف است ما نیز با همان نام شگل مورد بررسی قرار خواهیم داد. شگل٬ حلقه اتصالی قابل حملی است که برای اتصال تجهیزات و قطعات مختلف باربرداری استفاده می شود. مثلا برای اتصال سیم بکسل٬ زنجیر٬ قلاب جرثقیل و ...به بار٬ از شگل استفاده می شود. شگل ها به طور کلی به دو شکل نعل اسبی(خمیده) یا دی (یو) شکل ساخته می شود. تقریبا همه انواع شگل ها از نوعی میله فولادی آهنگری شده ی خمیده شکل که دو عدد چشمی و یک پین دارد٬ تشکیل شده اند و از فلز منگنز هم در ساختمان شگل استفاده می شود. به عبارت دیگر شگل٬ نوعی اتصال محکم و خمیده بوده که حلقه بسته ای را تشکیل می دهد. بدنه شگل از فولاد یک پارچه آهنگری شده٬ بدون انجام هیچگونه جوشکاری ساخته می شود. پین از میله های فولادی آهنگری و ماشین کاری شده ساخته می شود. سپس عملیات حرارتی روی شگل ها انجام می شود. کلمه shackles در لغت نامه به غل و زنجیر و قید و بند معنی شده است و با توجه به اینکه در صنایع مختلف با نام شگل معروف است ما نیز با همان نام شگل مورد بررسی قرار خواهیم داد. شگل٬ حلقه اتصالی قابل حملی است که برای اتصال تجهیزات و قطعات مختلف باربرداری استفاده می شود. مثلا برای اتصال سیم بکسل٬ زنجیر٬ قلاب جرثقیل و ...به بار٬ از شگل استفاده می شود. شگل ها به طور کلی به دو شکل نعل اسبی(خمیده) یا دی (یو) شکل ساخته می شود. تقریبا همه انواع شگل ها از نوعی میله فولادی آهنگری شده ی خمیده شکل که دو عدد چشمی و یک پین دارد٬ تشکیل شده اند و از فلز منگنز هم در ساختمان شگل استفاده می شود. به عبارت دیگر شگل٬ نوعی اتصال محکم و خمیده بوده که حلقه بسته ای را تشکیل می دهد. بدنه شگل از فولاد یک پارچه آهنگری شده٬ بدون انجام هیچگونه جوشکاری ساخته می شود. پین از میله های فولادی آهنگری و ماشین کاری شده ساخته می شود. سپس عملیات حرارتی روی شگل ها انجام می شود. کلمه shackles در لغت نامه به غل و زنجیر و قید و بند معنی شده است و با توجه به اینکه در صنایع مختلف با نام شگل معروف است ما نیز با همان نام شگل مورد بررسی قرار خواهیم داد. شگل٬ حلقه اتصالی قابل حملی است که برای اتصال تجهیزات و قطعات مختلف باربرداری استفاده می شود. مثلا برای اتصال سیم بکسل٬ زنجیر٬ قلاب جرثقیل و ...به بار٬ از شگل استفاده می شود. شگل ها به طور کلی به دو شکل نعل اسبی(خمیده) یا دی (یو) شکل ساخته می شود. تقریبا همه انواع شگل ها از نوعی میله فولادی آهنگری شده ی خمیده شکل که دو عدد چشمی و یک پین دارد٬ تشکیل شده اند و از فلز منگنز هم در ساختمان شگل استفاده می شود. به عبارت دیگر شگل٬ نوعی اتصال محکم و خمیده بوده که حلقه بسته ای را تشکیل می دهد. بدنه شگل از فولاد یک پارچه آهنگری شده٬ بدون انجام هیچگونه جوشکاری ساخته می شود. پین از میله های فولادی آهنگری و ماشین کاری شده ساخته می شود. سپس عملیات حرارتی روی شگل ها انجام می شود.

نام محصول : شگل پانزده تن

ساخت کشور :آلمان

قیمت :? تومان

نام محصول : شگل سیزده و نیم

ساخت کشور :آلمان

قیمت :? تومان

نام محصول : شگل دوازده و نیم تن

ساخت کشور :آلمان

قیمت :? تومان

نام محصول : شگل شش و نیم تن

ساخت کشور :آلمان

قیمت :? تومان

کلمه shackles در لغت نامه به غل و زنجیر و قید و بند معنی شده است و با توجه به اینکه در صنایع مختلف با نام شگل معروف است ما نیز با همان نام شگل مورد بررسی قرار خواهیم داد. شگل٬ حلقه اتصالی قابل حملی است که برای اتصال تجهیزات و قطعات مختلف باربرداری استفاده می شود. مثلا برای اتصال سیم بکسل٬ زنجیر٬ قلاب جرثقیل و ...به بار٬ از شگل استفاده می شود. شگل ها به طور کلی به دو شکل نعل اسبی(خمیده) یا دی (یو) شکل ساخته می شود. تقریبا همه انواع شگل ها از نوعی میله فولادی آهنگری شده ی خمیده شکل که دو عدد چشمی و یک پین دارد٬ تشکیل شده اند و از فلز منگنز هم در ساختمان شگل استفاده می شود. به عبارت دیگر شگل٬ نوعی اتصال محکم و خمیده بوده که حلقه بسته ای را تشکیل می دهد. بدنه شگل از فولاد یک پارچه آهنگری شده٬ بدون انجام هیچگونه جوشکاری ساخته می شود. پین از میله های فولادی آهنگری و ماشین کاری شده ساخته می شود. سپس عملیات حرارتی روی شگل ها انجام می شود. کلمه shackles در لغت نامه به غل و زنجیر و قید و بند معنی شده است و با توجه به اینکه در صنایع مختلف با نام شگل معروف است ما نیز با همان نام شگل مورد بررسی قرار خواهیم داد. شگل٬ حلقه اتصالی قابل حملی است که برای اتصال تجهیزات و قطعات مختلف باربرداری استفاده می شود. مثلا برای اتصال سیم بکسل٬ زنجیر٬ قلاب جرثقیل و ...به بار٬ از شگل استفاده می شود. شگل ها به طور کلی به دو شکل نعل اسبی(خمیده) یا دی (یو) شکل ساخته می شود. تقریبا همه انواع شگل ها از نوعی میله فولادی آهنگری شده ی خمیده شکل که دو عدد چشمی و یک پین دارد٬ تشکیل شده اند و از فلز منگنز هم در ساختمان شگل استفاده می شود. به عبارت دیگر شگل٬ نوعی اتصال محکم و خمیده بوده که حلقه بسته ای را تشکیل می دهد. بدنه شگل از فولاد یک پارچه آهنگری شده٬ بدون انجام هیچگونه جوشکاری ساخته می شود. پین از میله های فولادی آهنگری و ماشین کاری شده ساخته می شود. سپس عملیات حرارتی روی شگل ها انجام می شود. کلمه shackles در لغت نامه به غل و زنجیر و قید و بند معنی شده است و با توجه به اینکه در صنایع مختلف با نام شگل معروف است ما نیز با همان نام شگل مورد بررسی قرار خواهیم داد. شگل٬ حلقه اتصالی قابل حملی است که برای اتصال تجهیزات و قطعات مختلف باربرداری استفاده می شود. مثلا برای اتصال سیم بکسل٬ زنجیر٬ قلاب جرثقیل و ...به بار٬ از شگل استفاده می شود. شگل ها به طور کلی به دو شکل نعل اسبی(خمیده) یا دی (یو) شکل ساخته می شود. تقریبا همه انواع شگل ها از نوعی میله فولادی آهنگری شده ی خمیده شکل که دو عدد چشمی و یک پین دارد٬ تشکیل شده اند و از فلز منگنز هم در ساختمان شگل استفاده می شود. به عبارت دیگر شگل٬ نوعی اتصال محکم و خمیده بوده که حلقه بسته ای را تشکیل می دهد. بدنه شگل از فولاد یک پارچه آهنگری شده٬ بدون انجام هیچگونه جوشکاری ساخته می شود. پین از میله های فولادی آهنگری و ماشین کاری شده ساخته می شود. سپس عملیات حرارتی روی شگل ها انجام می شود. کلمه shackles در لغت نامه به غل و زنجیر و قید و بند معنی شده است و با توجه به اینکه در صنایع مختلف با نام شگل معروف است ما نیز با همان نام شگل مورد بررسی قرار خواهیم داد. شگل٬ حلقه اتصالی قابل حملی است که برای اتصال تجهیزات و قطعات مختلف باربرداری استفاده می شود. مثلا برای اتصال سیم بکسل٬ زنجیر٬ قلاب جرثقیل و ...به بار٬ از شگل استفاده می شود. شگل ها به طور کلی به دو شکل نعل اسبی(خمیده) یا دی (یو) شکل ساخته می شود. تقریبا همه انواع شگل ها از نوعی میله فولادی آهنگری شده ی خمیده شکل که دو عدد چشمی و یک پین دارد٬ تشکیل شده اند و از فلز منگنز هم در ساختمان شگل استفاده می شود. به عبارت دیگر شگل٬ نوعی اتصال محکم و خمیده بوده که حلقه بسته ای را تشکیل می دهد. بدنه شگل از فولاد یک پارچه آهنگری شده٬ بدون انجام هیچگونه جوشکاری ساخته می شود. پین از میله های فولادی آهنگری و ماشین کاری شده ساخته می شود. سپس عملیات حرارتی روی شگل ها انجام می شود.

نام محصول : شگل هشتاد و پنج تن

ساخت کشور :آلمان

قیمت :? تومان

نام محصول : شگل سی و پنج تن

ساخت کشور :آلمان

قیمت :? تومان

نام محصول : شگل بیست و پنج تن

ساخت کشور :آلمان

قیمت :? تومان

نام محصول : شگل هفده تن

ساخت کشور :آلمان

قیمت :? تومان

کلمه shackles در لغت نامه به غل و زنجیر و قید و بند معنی شده است و با توجه به اینکه در صنایع مختلف با نام شگل معروف است ما نیز با همان نام شگل مورد بررسی قرار خواهیم داد. شگل٬ حلقه اتصالی قابل حملی است که برای اتصال تجهیزات و قطعات مختلف باربرداری استفاده می شود. مثلا برای اتصال سیم بکسل٬ زنجیر٬ قلاب جرثقیل و ...به بار٬ از شگل استفاده می شود. شگل ها به طور کلی به دو شکل نعل اسبی(خمیده) یا دی (یو) شکل ساخته می شود. تقریبا همه انواع شگل ها از نوعی میله فولادی آهنگری شده ی خمیده شکل که دو عدد چشمی و یک پین دارد٬ تشکیل شده اند و از فلز منگنز هم در ساختمان شگل استفاده می شود. به عبارت دیگر شگل٬ نوعی اتصال محکم و خمیده بوده که حلقه بسته ای را تشکیل می دهد. بدنه شگل از فولاد یک پارچه آهنگری شده٬ بدون انجام هیچگونه جوشکاری ساخته می شود. پین از میله های فولادی آهنگری و ماشین کاری شده ساخته می شود. سپس عملیات حرارتی روی شگل ها انجام می شود. کلمه shackles در لغت نامه به غل و زنجیر و قید و بند معنی شده است و با توجه به اینکه در صنایع مختلف با نام شگل معروف است ما نیز با همان نام شگل مورد بررسی قرار خواهیم داد. شگل٬ حلقه اتصالی قابل حملی است که برای اتصال تجهیزات و قطعات مختلف باربرداری استفاده می شود. مثلا برای اتصال سیم بکسل٬ زنجیر٬ قلاب جرثقیل و ...به بار٬ از شگل استفاده می شود. شگل ها به طور کلی به دو شکل نعل اسبی(خمیده) یا دی (یو) شکل ساخته می شود. تقریبا همه انواع شگل ها از نوعی میله فولادی آهنگری شده ی خمیده شکل که دو عدد چشمی و یک پین دارد٬ تشکیل شده اند و از فلز منگنز هم در ساختمان شگل استفاده می شود. به عبارت دیگر شگل٬ نوعی اتصال محکم و خمیده بوده که حلقه بسته ای را تشکیل می دهد. بدنه شگل از فولاد یک پارچه آهنگری شده٬ بدون انجام هیچگونه جوشکاری ساخته می شود. پین از میله های فولادی آهنگری و ماشین کاری شده ساخته می شود. سپس عملیات حرارتی روی شگل ها انجام می شود. کلمه shackles در لغت نامه به غل و زنجیر و قید و بند معنی شده است و با توجه به اینکه در صنایع مختلف با نام شگل معروف است ما نیز با همان نام شگل مورد بررسی قرار خواهیم داد. شگل٬ حلقه اتصالی قابل حملی است که برای اتصال تجهیزات و قطعات مختلف باربرداری استفاده می شود. مثلا برای اتصال سیم بکسل٬ زنجیر٬ قلاب جرثقیل و ...به بار٬ از شگل استفاده می شود. شگل ها به طور کلی به دو شکل نعل اسبی(خمیده) یا دی (یو) شکل ساخته می شود. تقریبا همه انواع شگل ها از نوعی میله فولادی آهنگری شده ی خمیده شکل که دو عدد چشمی و یک پین دارد٬ تشکیل شده اند و از فلز منگنز هم در ساختمان شگل استفاده می شود. به عبارت دیگر شگل٬ نوعی اتصال محکم و خمیده بوده که حلقه بسته ای را تشکیل می دهد. بدنه شگل از فولاد یک پارچه آهنگری شده٬ بدون انجام هیچگونه جوشکاری ساخته می شود. پین از میله های فولادی آهنگری و ماشین کاری شده ساخته می شود. سپس عملیات حرارتی روی شگل ها انجام می شود. کلمه shackles در لغت نامه به غل و زنجیر و قید و بند معنی شده است و با توجه به اینکه در صنایع مختلف با نام شگل معروف است ما نیز با همان نام شگل مورد بررسی قرار خواهیم داد. شگل٬ حلقه اتصالی قابل حملی است که برای اتصال تجهیزات و قطعات مختلف باربرداری استفاده می شود. مثلا برای اتصال سیم بکسل٬ زنجیر٬ قلاب جرثقیل و ...به بار٬ از شگل استفاده می شود. شگل ها به طور کلی به دو شکل نعل اسبی(خمیده) یا دی (یو) شکل ساخته می شود. تقریبا همه انواع شگل ها از نوعی میله فولادی آهنگری شده ی خمیده شکل که دو عدد چشمی و یک پین دارد٬ تشکیل شده اند و از فلز منگنز هم در ساختمان شگل استفاده می شود. به عبارت دیگر شگل٬ نوعی اتصال محکم و خمیده بوده که حلقه بسته ای را تشکیل می دهد. بدنه شگل از فولاد یک پارچه آهنگری شده٬ بدون انجام هیچگونه جوشکاری ساخته می شود. پین از میله های فولادی آهنگری و ماشین کاری شده ساخته می شود. سپس عملیات حرارتی روی شگل ها انجام می شود.

نام محصول :شگل ده تن یم شکل یا دی شکل

ساخت کشور :آمریکا

قیمت :? تومان

نام محصول :شگل دو تن یو شکل یا دی شکل

ساخت کشور :آمریکا

قیمت :? تومان

نام محصول : شگل پنج تن یو شکل یا دی شکل 

ساخت کشور :آمریکا

قیمت :? تومان

نام محصول : شگل صدو پنجاه تن

ساخت کشور :آلمان

قیمت :? تومان

سیم بکسل 7*19 یکی از پرکاربرد ترین نوع بافت های سیم بکسل برای مقاصد جرثقیلی می باشد. از نوع مغزی فولاد این بافت می توان در شرایطی که بار تحت استرس و فشار زیاد باشد استفاده نمود. در اصطلاح عوام به این بافت پوست ماری نیز گفته می شود سیم بکسل نتاب سایز 10 میلیمتر از نوع مغزی کنف آن در هر صد متر 39.0 کیلوگرم و نوع مغزی فولاد آن 43.0 کیلو گرم وزن دارد. مفتول 1770 نوع مغزی کنف آن در وزن بیش از 5598 کیلو گرم و نوع مغزی فولاد آن در وزن بیش از 5924 کیلوگرم پاره می شود. بافت 7*7 یکی از ابتدایی ترین بافت های سیم بکسل به شمار می رود. که در کارهایی که از حساسیت کمتری برخوردار است از این نوع سیم بکسل استفاده می شود. البته نباید تصور کنیم که این نوع بافت یک بافت بی ارزشی است٬ این نوع سیم بکسل مصارف زیادی در صنایع به ویژه در کشور ما دارد. بافت 7*7 یکی از ابتدایی ترین بافت های سیم بکسل به شمار می رود. که در کارهایی که از حساسیت کمتری برخوردار است از این نوع سیم بکسل استفاده می شود. البته نباید تصور کنیم که این نوع بافت یک بافت بی ارزشی است٬ این نوع سیم بکسل مصارف زیادی در صنایع به ویژه در کشور ما دارد. بافت 7*7 یکی از ابتدایی ترین بافت های سیم بکسل به شمار می رود. که در کارهایی که از حساسیت کمتری برخوردار است از این نوع سیم بکسل استفاده می شود. البته نباید تصور کنیم که این نوع بافت یک بافت بی ارزشی است٬ این نوع سیم بکسل مصارف زیادی در صنایع به ویژه در کشور ما دارد.

نام محصول : سیم بکسل7*19  سایز10

ساخت کشور :آلمان

قیمت :؟ تومان

نام محصول : سیم بکسل 7*7 فولاد سایز 3

ساخت کشور :چین

قیمت :؟ تومان

نام محصول : سیم بکسل 7*7 فولاد سایز 3

ساخت کشور :آلمان

قیمت :? تومان

نام محصول : سیم بکسل 7*7 فولاد سایز 1.5

ساخت کشور :آلمان

قیمت :? تومان

سیم بکسل 7*19 یکی از پرکاربرد ترین نوع بافت های سیم بکسل برای مقاصد جرثقیلی می باشد. از نوع مغزی فولاد این بافت می توان در شرایطی که بار تحت استرس و فشار زیاد باشد استفاده نمود. در اصطلاح عوام به این بافت پوست ماری نیز گفته می شود هر صد متر سیم بکسل نتاب سایز 6 میلیمتر از نوع کنف آن 14 کیلو گرم و نوع فولاد آن 15.5 کیلوگرم وزن دارد. نوع کنف 1770 آن در فشار بیش از 2019 کیلوگرم و نوع فولاد آن در وزن بیش از 2131 کیلوگرم پاره می شود.. سیم بکسل 7*19 یکی از پرکاربرد ترین نوع بافت های سیم بکسل برای مقاصد جرثقیلی می باشد. از نوع مغزی فولاد این بافت می توان در شرایطی که بار تحت استرس و فشار زیاد باشد استفاده نمود. در اصطلاح عوام به این بافت پوست ماری نیز گفته می شود هر صد متر سیم بکسل نتاب سایز 6 میلیمتر از نوع کنف آن 14 کیلو گرم و نوع فولاد آن 15.5 کیلوگرم وزن دارد. نوع کنف 1770 آن در فشار بیش از 2019 کیلوگرم و نوع فولاد آن در وزن بیش از 2131 کیلوگرم پاره می شود.. سیم بکسل 7*19 یکی از پرکاربرد ترین نوع بافت های سیم بکسل برای مقاصد جرثقیلی می باشد. از نوع مغزی فولاد این بافت می توان در شرایطی که بار تحت استرس و فشار زیاد باشد استفاده نمود. در اصطلاح عوام به این بافت پوست ماری نیز گفته می شود هر صد متر سیم بکسل نتاب سایز 6 میلیمتر از نوع کنف آن 14 کیلو گرم و نوع فولاد آن 15.5 کیلوگرم وزن دارد. نوع کنف 1770 آن در فشار بیش از 2019 کیلوگرم و نوع فولاد آن در وزن بیش از 2131 کیلوگرم پاره می شود.. سیم بکسل 7*19 یکی از پرکاربرد ترین نوع بافت های سیم بکسل برای مقاصد جرثقیلی می باشد. از نوع مغزی فولاد این بافت می توان در شرایطی که بار تحت استرس و فشار زیاد باشد استفاده نمود. در اصطلاح عوام به این بافت پوست ماری نیز گفته می شود سیم بکسل نتاب سایز 12 میلیمتر در هر صد متر نوع مغزی کنف آن 56.2 و نوع مغزی فولاد آن 61.9 کیلوگرم وزن دارد. مفتول 1770 از نو مغزی کنف آن در وزن بیش از 8055 کیلوگرم و نوع مغزی فولاد آن در وزن بیش از 8524 کیلو گرم پاره می شود.

نام محصول :سیم بکسل 7*19   سایز 5

ساخت کشور :آلمان

قیمت :؟ تومان

نام محصول : سیم بکسل 7*19  سایز 8

ساخت کشور :چین

قیمت :؟ تومان

نام محصول : سیم بکسل7*19  سایز 7.5

ساخت کشور :آلمان

قیمت :؟ تومان

نام محصول : سیم بکسل 7*19  سایز 12

ساخت کشور :آلمان

قیمت :؟ تومان

سیم بکسل 19*8 آسانسوری سیمی محبوب در صنعت آسانسور می باشد. انعطاف پذیری بالا و نرمی سیم و تحمل تحت فشار سیم بکسل از فاکتور هایی می باشد که این بافت را محبوب کرده است. مغزی سیم بکسل آسانسوری کنف می باشد الیاف موجود در این بافت باعث می شود که این بافت از انعطاف پذیری بالایی برخوردار باشد و موجب از بین رفتن پولی آسانسور نشود. سیم بکسل آسانسوری 19*8 مغزی کنف سایز 11 میلیمتر دارای 41.1 کیلوگرم وزن می باشد و مفتول 1770 آن در فشار بیش از 6403 پاره می گردد. در گذشته نه چندان دور از بافت 19*6 در آسانسور استفاده می شده که اکنون در کشور ما منسوخ هستش و دیگر بافت 19*8 جایگزین شده است. البته 19*6 هم بافت خوب و مناسبی بود و هنوز هم توسط معدود کسانی استفاده می شود. سایز 13 میلیمتر این بافت در هر صد متر 60.7 کیلوگرم وزن دارد و مفتول 1770 آن در وزن بالای 10064 پاره می شود. سیم بکسل 19*8 آسانسوری سیمی محبوب در صنعت آسانسور می باشد. انعطاف پذیری بالا و نرمی سیم و تحمل تحت فشار سیم بکسل از فاکتور هایی می باشد که این بافت را محبوب کرده است. مغزی سیم بکسل آسانسوری کنف می باشد الیاف موجود در این بافت باعث می شود که این بافت از انعطاف پذیری بالایی برخوردار باشد و موجب از بین رفتن پولی آسانسور نشود. سیم بکسل آسانسوری 19*8 مغزی کنف سایز 10 میلیمتر دارای 34.0 کیلوگرم وزن می باشد و مفتول 1770 آن در فشار بیش از 5292 پاره می گردد.

نام محصول : سیم بکسل 19*8 کنف سایز 11

ساخت کشور :آلمان

قیمت :؟ تومان

نام محصول : سیم بکسل 19*8 کنف سایز 13

ساخت کشور :چین

قیمت :؟ تومان

نام محصول : سیم بکسل 19*8 کنف سایز 8

ساخت کشور :آلمان

قیمت :؟ تومان

نام محصول : سیم بکسل 19*8 کنف سایز 10

ساخت کشور :آلمان

قیمت :؟ تومان

سیم بکسل های روکش دار عمدتا از بافت 12*6 هستند و موارد استفاده ی خاصی دارند مثلا در ماشین آلات بدنسازی عمدتا از سیم بکسل روکش دار استفاده می شود. روکش پلاستیکی سیم بکسل باعث می شود که پولی های دستگاه های بدنسازی که از جنس پلاستیک میباشد از بین نرود. روکش پلاستیکی فوق همچنین باعث می شود که در صورت تماس بدن با سیم هیچگونه آسیبی به بدن نرسد. سیم بکسل های روکش دار عمدتا از بافت 12*6 هستند و موارد استفاده ی خاصی دارند مثلا در ماشین آلات بدنسازی عمدتا از سیم بکسل روکش دار استفاده می شود. روکش پلاستیکی سیم بکسل باعث می شود که پولی های دستگاه های بدنسازی که از جنس پلاستیک میباشد از بین نرود. روکش پلاستیکی فوق همچنین باعث می شود که در صورت تماس بدن با سیم هیچگونه آسیبی به بدن نرسد. سیم بکسل های روکش دار عمدتا از بافت 12*6 هستند و موارد استفاده ی خاصی دارند مثلا در ماشین آلات بدنسازی عمدتا از سیم بکسل روکش دار استفاده می شود. روکش پلاستیکی سیم بکسل باعث می شود که پولی های دستگاه های بدنسازی که از جنس پلاستیک میباشد از بین نرود. روکش پلاستیکی فوق همچنین باعث می شود که در صورت تماس بدن با سیم هیچگونه آسیبی به بدن نرسد. سیم بکسل های روکش دار عمدتا از بافت 12*6 هستند و موارد استفاده ی خاصی دارند مثلا در ماشین آلات بدنسازی عمدتا از سیم بکسل روکش دار استفاده می شود. روکش پلاستیکی سیم بکسل باعث می شود که پولی های دستگاه های بدنسازی که از جنس پلاستیک میباشد از بین نرود. روکش پلاستیکی فوق همچنین باعث می شود که در صورت تماس بدن با سیم هیچگونه آسیبی به بدن نرسد.

نام محصول : سیم بکسل 12*6 روکش دار سایز 3

ساخت کشور :آلمان

قیمت :؟ تومان

نام محصول : سیم بکسل 12*6 روکش دار سایز 5

ساخت کشور :آلمان

قیمت :؟ تومان

نام محصول : سیم بکسل 12*6 روکش دار سایز 8

ساخت کشور :آلمان

قیمت :؟ تومان

نام محصول : سیم بکسل 12*6 روکش دار سایز 2

ساخت کشور :آلمان

قیمت :؟ تومان

سیم بکسل های 12*6 سایز 8 سیم بکسل های روکش دار عمدتا از بافت 12*6 هستند و موارد استفاده ی خاصی دارند مثلا در ماشین آلات بدنسازی عمدتا از سیم بکسل روکش دار استفاده می شود. روکش پلاستیکی سیم بکسل باعث می شود که پولی های دستگاه های بدنسازی که از جنس پلاستیک میباشد از بین نرود. روکش پلاستیکی فوق همچنین باعث می شود که در صورت تماس بدن با سیم هیچگونه آسیبی به بدن نرسد.

نام محصول : سیم بکسل 12*6 کنف سایز 8

ساخت کشور :چین

قیمت :؟ تومان

نام محصول : سیم بکسل 12*6 کنف سایز 12

ساخت کشور :آلمان

قیمت :؟ تومان

نام محصول : سیم بکسل 12*6 کنف سایز 10

ساخت کشور :چین

قیمت :؟ تومان

نام محصول : سیم بکسل 12*6 روکش دار سایز 6

ساخت کشور :آلمان

قیمت :؟ تومان

نام محصول : سیم بکسل 19*6 فولاد سایز 4

ساخت کشور :آلمان

قیمت :؟ تومان

نام محصول : سیم بکسل 19*6 فولاد سایز 5

ساخت کشور :آلمان

قیمت :؟ تومان

نام محصول : سیم بکسل 12*6 کنف سایز 6

ساخت کشور :آلمان

قیمت :؟ تومان

نام محصول : سیم بکسل 12*6 کنف سایز 8

ساخت کشور :آلمان

قیمت :؟ تومان

نام محصول : سیم بکسل 37*6 فولاد سایز 10

ساخت کشور :آلمان

قیمت :؟ تومان

نام محصول : سیم بکسل 19*6 کنف سایز 5

ساخت کشور :چین

قیمت :؟ تومان

نام محصول : سیم بکسل 19*6 کنف سایز 8

ساخت کشور :چین

قیمت :؟ تومان

نام محصول : سیم بکسل 19*6 کنف سایز 12

ساخت کشور :چین

قیمت :؟ تومان

نام محصول : سیم بکسل 37*6

ساخت کشور :آمریکا

قیمت :? تومان

نام محصول : سیم بکسل 12*6

ساخت کشور :آمریکا

قیمت :? تومان

نام محصول : سیم بکسل 19*6 سایز 10 مغز کنف

ساخت کشور :آمریکا

قیمت :? تومان

نام محصول : سیم بکسل 37*6 فولاد سایز 8

ساخت کشور :آلمان

قیمت :؟ تومان

نام محصول : رابط زنجیر

ساخت کشور :ژاپن

قیمت :? تومان

نام محصول : رابط زنجیر

ساخت کشور :ژاپن

قیمت :? تومان

نام محصول :رابط زنجیر

ساخت کشور :ژاپن

قیمت :? تومان

نام محصول : رابط زنجیر 

ساخت کشور :ژاپن

قیمت :? تومان

نام محصول : جرثقیل یک تن اچ اس زی

ساخت کشور :چین

قیمت :? تومان

نام محصول : حلقه اسلینگ

ساخت کشور :ژاپن

قیمت :? تومان

نام محصول : حلقه اسلینگ

ساخت کشور :ژاپن

قیمت :? تومان

نام محصول : حلقه اسلینگ

ساخت کشور :ژاپن

قیمت :? تومان

نام محصول : انواع قلاب 

ساخت کشور :ژاپن

قیمت :? تومان

نام محصول : قلاب گردون

ساخت کشور :ژاپن

قیمت :? تومان

نام محصول : انواع قلاب

ساخت کشور :ژاپن

قیمت :? تومان

نام محصول : قلاب دانه گیر

ساخت کشور :ژاپن

قیمت :? تومان

نام محصول : قلاب ضامن دار

ساخت کشور :ژاپن

قیمت :? تومان

نام محصول : جکلوی

ساخت کشور :آمریکا

قیمت :? تومان

نام محصول : جکلوی

ساخت کشور :آمریکا

قیمت :? تومان

نام محصول : جکلوی

ساخت کشور :آمریکا

قیمت :? تومان

نام محصول :قرقره تک محوره

ساخت کشور :آمریکا

قیمت :? تومان

نام محصول : قرقره تک محوره

ساخت کشور :ژاپن

قیمت :? تومان

نام محصول : تیفور سه تن

ساخت کشور :ژاپن

قیمت :? تومان

نام محصول : تیفور سه تن

ساخت کشور :ژاپن

قیمت :? تومان

نام محصول : طناب پلی پلپرون

ساخت کشور :ژاپن

قیمت :? تومان

نام محصول : طناب پلی پلپرون

ساخت کشور :ژاپن

قیمت :? تومان

نام محصول : طناب کنفی

ساخت کشور :ژاپن

قیمت :? تومان

نام محصول : طناب پلی پلپرون

ساخت کشور :ژاپن

قیمت :? تومان

نام محصول : مهارکش دو سر حلقه

ساخت کشور :ژاپن

قیمت :? تومان

نام محصول : مهارکش یک سر حلقه یک سر قلاب

ساخت کشور :ژاپن

قیمت :? تومان

نام محصول : طناب پلی پلپرون

ساخت کشور :ژاپن

قیمت :? تومان

نام محصول : طناب پلی پلپرون

ساخت کشور :ژاپن

قیمت :? تومان

نام محصول : زنجیر دو سر قلاب

ساخت کشور :آمریکا

قیمت :? تومان

نام محصول : اسلینگ سیم بکسل

ساخت کشور :آمریکا

قیمت :? تومان

نام محصول : اسلینگ زنجیر

ساخت کشور :آمریکا

قیمت :? تومان

نام محصول : مهارکش دو سر قلاب

ساخت کشور :ژاپن

قیمت :? تومان

نام محصول : بست سیم بکسل سایز ده فولاد

ساخت کشور :چین

قیمت :? تومان

نام محصول : بست سیم بکسل سایز هشت فولاد

ساخت کشور :چین

قیمت :? تومان

نام محصول : بست سیم بکسل سایز شش فولاد

ساخت کشور :چین

قیمت :? تومان

نام محصول : بست سیم بکسل سایز سه فولاد

ساخت کشور :چین

قیمت :? تومان

نام محصول :بست سیم بکسل سایز هجده فولاد

ساخت کشور :چین

قیمت :؟ تومان

نام محصول : بست سیم بکسل سایز شانزده فولاد

ساخت کشور :چین

قیمت :؟ تومان

نام محصول : بست سیم بکسل سایز چهارده فولاد

ساخت کشور :چین

قیمت :؟ تومان

نام محصول : بست سیم بکسل سایز دوازده فولاد

ساخت کشور :چین

قیمت :؟ تومان

نام محصول : بست سیم بکسل سایز بیست و دو چدن

ساخت کشور :چین

قیمت :37500 تومان

نام محصول : بست سیم بکسل کروزبی سایز شانزده

ساخت کشور :آمریکا

قیمت :؟ تومان

نام محصول : بست سیم بکسل کروزبی سایز بیست فولاد

ساخت کشور :آمریکا

قیمت :؟ تومان

نام محصول : بست سیم بکسل سایز هجده چدن

ساخت کشور :چین

قیمت :؟ تومان

نام محصول : زنجیر جی 40

ساخت کشور :آمریکا

قیمت :؟ تومان

نام محصول : زنجیر دو سر قلاب

ساخت کشور :آمریکا

قیمت :؟ تومان

نام محصول : بست سیم بکسل کروزبی سایز چهل و دو

ساخت کشور :آمریکا

قیمت :؟ تومان

نام محصول : بست سیم بکسل کروزبی سایز سی و دو فولاد

ساخت کشور :آمریکا

قیمت :؟ تومان

نام محصول : زنجیر

ساخت کشور :آمریکا

قیمت :؟ تومان

نام محصول : زنجیر

ساخت کشور :آمریکا

قیمت :؟ تومان

نام محصول : زنجیر دو سر قلاب

ساخت کشور :آمریکا

قیمت :؟ تومان

نام محصول : زنجیر یک سر حلقه یک سر قلاب

ساخت کشور :آمریکا

قیمت :؟ تومان

نام محصول : زنجیر جی هفتاد

ساخت کشور :آمریکا

قیمت :؟ تومان

نام محصول : زنجیر جی سی

ساخت کشور :آمریکا

قیمت :؟ تومان

نام محصول : زنجیر دو سر قلاب

ساخت کشور :آمریکا

قیمت :؟ تومان

نام محصول : زنجیر دو سر قلاب

ساخت کشور :آمریکا

قیمت :؟ تومان

نام محصول :سیم بکسل دو سر پرس

ساخت کشور :آلمان

قیمت :؟ تومان

نام محصول : سیم بکسل دو سر پرس

ساخت کشور :آلمان

قیمت :؟ تومان

نام محصول : سیم بکسل یک سر پرس

ساخت کشور :آلمان

قیمت :؟ تومان

نام محصول : سیم بکسل پرس و بافته شده

ساخت کشور :آلمان

قیمت :؟ تومان

سیم بکسل های ss316 304

نام محصول : گوشواره سایز ده

ساخت کشور :آلمان

قیمت :؟ تومان

نام محصول : گوشواره سایز دوازده

ساخت کشور :آلمان

قیمت :؟ تومان

نام محصول :گوشواره سایز چهارده

ساخت کشور :آلمان

قیمت :؟ تومان

نام محصول : سیم بکسل استیل 316

ساخت کشور :آلمان

قیمت :؟ تومان

سیم بکسل های نتاب 7*19 انواع سیم بکسل های روکش دار سیم بکسل های آسانسوری سیم بکسل های گالوانیزه

نام محصول :  سیم بکسل نتاب 7*19

ساخت کشور :آلمان

قیمت :؟ تومان

نام محصول : سیم بکسل روکش دار

ساخت کشور :آلمان

قیمت :؟ تومان

نام محصول : سیم بکسل آسانسوری 19*8

ساخت کشور :آلمان

قیمت :؟ تومان

نام محصول : سیم بکسل گالوانیزه

ساخت کشور :آلمان

قیمت :؟ تومان

سیم بکسل های نتاب سیم بکسل های هفت لا سیم بکسل های جرثقیلی سیم بکسل های نتاب 7*19

نام محصول : سیم بکسل نتاب 7*19

ساخت کشور :آلمان

قیمت :؟ تومان

نام محصول : سیم بکسل 12*6 

ساخت کشور :آلمان

قیمت :؟ تومان

نام محصول : سیم بکسل 19*6

ساخت کشور :آلمان

قیمت :؟ تومان

نام محصول :  سیم بکسل نتاب 7*19

ساخت کشور :آلمان

قیمت :؟ تومان

سیم بکسل های 37*6 مخصوص لیفت و جرثقیل سیم بکسل های 19*8 مخصوص آسانسور و بالابر سیم بکسل های هفت لا بسته بندی کلاف شمش های آلومینیومی مخصوص پرس سیم بکسل

نام محصول :  سیم بکسل 37*6

ساخت کشور :آلمان

قیمت :؟ تومان

نام محصول : سیم بکسل 19*8 آسانسوری

ساخت کشور :آلمان

قیمت :؟ تومان

نام محصول :  سیم بکسل هفت لا کلاف

ساخت کشور :آلمان

قیمت :؟ تومان

نام محصول : شمش آلومینیومی مخصوص پرس سیم بکسل

ساخت کشور :چین

قیمت :؟ تومان

شمش های آلومینیومی مخصوص پرس سیم بکسل مهارکش های دین 1480 کربن استیل قلاب های گردون ضامن دار قلاب های چنگکی ضامن دار

نام محصول : شمش آلومینیومی مخصوص پرس سیم بکسل

ساخت کشور :چین

قیمت :؟ تومان

نام محصول :  مهارکش دین 1480 کربن استیل

ساخت کشور :چین

قیمت :؟ تومان

نام محصول :  قلاب گردون ضامن دار

ساخت کشور :چین

قیمت :؟ تومان

نام محصول : قلاب چنکگی ضامن دار

ساخت کشور :چین

قیمت :؟ تومان

انواع سیم بکسل های استیل بست سیم بکسل های دین 1142 زنجیر های گام کوتاه کرین استیل زنجیر های جی 80 مخصوص حمل بار

نام محصول : سیم بکسل استیل 304

ساخت کشور :آلمان

قیمت :تومان

نام محصول : بست سیم بکسل دین 1142

ساخت کشور :چین

قیمت :? تومان

نام محصول : زنجبر گام کوتاه کربن استیل

ساخت کشور :چین

قیمت :? تومان

نام محصول :  زنجیر جی 80 مخصوص حمل بار

ساخت کشور :آلمان

قیمت :؟ تومان

 

آخرین بروز رسانی مطلب در چهارشنبه ، 2 مهر 1393 ، 06:56